VODOJEMY – PRO

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ STAVEBNICOVÝCH VODOJEMŮ

URČENO PRO :

 • malé, střední a velké obce a města
 • rekreační a ubytovací zařízení
 • soukromé investory
 • devoleperské projekty
 • průmyslové využití
 • požární vodojemy

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VODOJEMY-PRO :

 • návrhy vodojemů
 • projektování vodojemů
 • realizace vodojemů
 • správa a údržba vodojemů

VÝHODY STAVEBNICOVÉHO SYSTÉMU VODOJEMY-PRO :

 • komplexní řešení, tzn. dodávka  stavební části vč. dopravy na staveniště a její montáže + technologické vystrojení vč. elektroinstalace, zámečnických prvků a uvedení do provozu
 • stavební část se kompletně připravuje ve výrobním závodě, nikoliv jako monolit na stavbě
 • montáž kompletní stavební části v místě stavby za 1 den
 • díky použité technologii výroby ve výrobním závodu je zaručena maximální kvalita  a přesnost nádrží
 • odpadá potřeba na tzv. zařízení staveniště a skladovací prostory v místě stavby
 • technologické vystrojení trvá cca 5 až 10 dní, poté lze VDJ uvést do provozu
 • nádrže vodojemu lze sestavit tak, jak dovoluje velikost a tvar stavebního pozemku

POPIS SYSTÉMU VODOJEMY-PRO :

VODOJEMY – PRO se skládají z typových prefabrikovaných nádrží / objektů řady VA, VN a VD. Ty jsou ve výrobním závodě odlity ze samozhutnitelného vodonepropustného betonu SCC třídy 35/45 – XC4. Technologie odlévání nádrží / objektů do formy ve výsledku zajišťuje, že jsou bezespáré, nepropustné, vodotěsné, nevyžadují žádnou dodatečnou hydroizolaci a ochranu. Díky odlévání nádrží / objektů do formy ve výrobním závodu lze zajistit přesné dodržení krytí výztuže 25 mm, u nádrží pro ČOV 35 mm.
Podzemní nádrže, včetně zákrytové desky jsou z vnější strany opatřeny asfaltovým nátěrem, jenž chrání betonové těleso před působením přírodních agresivních látek v úrovni zeminy.

VÝHODY OPROTI JINÉ TECHNOLOGII :

Oproti betonu hutněném standardním vibrováním, a oproti monolitické betonáži do bednění na stavbě, byť při stejné pevnostní třídě, je u samozhutnitelného betonu použito kvalitnějších vstupních surovin do betonové směsi, většího podílu jemné frakce kameniva a také nižšího vodního součinitele. Ve výsledku je povrch nádrží ze samozhutnitelného betonu velmi hladký, s minimem kaveren a se schopností samohojení mikrotrhlin. Vykazuje také zpravidla větší pevnosti v tlaku a menší hloubkou průsaku tlakové vody. Je dosahována vyšší spolehlivost vlastní konstrukce, protože nedochází k lidským chybám při nekvalitním zhutňování betonové směsi (výskyt kaveren, obnažené výztuže, hnízd, nedostatečného krytí, apod.). Takové vlastnosti betonu jsou při konkurenčních technologiích výstavby nedosažitelné.

Kvalita technologie monoliticky prováděných staveb na místě stavby je oproti  našemu systémovému řešení, výstavby systémového řešení VODOJEMY-PRO  z našich prefabrikovaných nádrží / objektů , nedosažitelná. Naše samotné nádrže jsou staticky řešeny jako samonosné, nevyžadují tedy žádnou základovou desku. Jejich uložení probíhá za pomoci montážního jeřábu do výkopu, na zhutněné štěrkové lože 8/16 mm, o tloušťce 0,15 m. V případě, že se jedná o sestavu několika těchto nádrží  na nestabilním podloží, ukládají se na základovou desku, nebo základové pasy. (více informací viz souhrnná technická zpráva) . Po usazení nádrží v místě stavby ihned probíhá jejich technologické dovystrojení.